วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 6)


18/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกตต่อจากคาบที่แล้ว มีการนำเสนอบอร์ดหน้าชั้นเรียน และประกวดบอร์ด
-
สอนนักเรียนชั้น ป.5 และสอบนักเรียนประจำหน่วย  ผลการประเมินนักเรียนผ่านทุกคนอยู่ในเกณฑ์ดี
19/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6  นักเรียนมีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
-
ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
-
คุมนักเรียนทำความสะอาด
20/6/55
- ตรวจเขตบริเวณนักเรียนทำความสะอาด และทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 และ . 5 นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมีความสุขในการเรียน
-
เข้าสอนแทน อาจารย์ที่ลา วิชาการงาน นักเรียน ม.2 และ ม.3
21/6/55  
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 เรื่องสารเสพติด และทำกิจกรรมการเรียนรู้
-ทำงาน วิชาการ การรวบรวมข้อมูล สถิติผลการเรียนของนักเรียนเพื่อสรุปผล
22/6/55 
- สอนนักเรียนชั้น ม.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
-สอนนักเรียนชั้น ป.6 พร้อมสอบหลังเรียนเพื่อเก็บคะแนน
- ฝึกนักเรียนด้าน คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรม วิทยาศาสตร์น่ารู้
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 5)
11/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
-
สอนนักเรียนชั้น  . 5 นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก  พร้อมสั่งการบ้าน  ตรวจการบ้านนักเรียน
-
จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง ในคาบหน้า
-
ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน
12/6/55

- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6  นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงาน
 - ตรวจการบ้านนักเรียน
-
คุมนักเรียนทำความสะอาด
13/6/55

- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องาน
 14/6/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .4  วิชาภาษาอังกฤษ   แทนอาจารย์ที่ลา  นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
-สอนนักเรียน ชั้น .2 ให้นักเรียนทำกิจรรมจัดป้ายนิเทศ เรื่องสิ่งเจือปนในอาหาร
-
ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
-
ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน  
15/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน
-
เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
ฝึกคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกชั้น
 


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 4)
4/6/55
- หยุดวิสาขบูชา
5/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน
-สอนนักเรียนชั้น ป.5นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก แต่ต้องตักเตือนเรื่องส่งงาน
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน
- เตรียมเนื้อหาการสอน และสื่อต่างๆ
- คุมนักเรียนทำความสะอาด

6/6/55
 - รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ  นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

7/6/55  
- เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน
 
8/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2   นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน
-  เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
- ทำแบบประเมินตัวชี้วัด
- เข้าร่วมกิจกรรม จริยธรรม ฝึกนักเรียนด้านธรรมมะ


  

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 3)
28/5/55
- กิจกรรมหน้าแถว  นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2  นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนและบางคนไม่ตั้งใจเรียน
-
ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนแบบบันทึกนักเรียน เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
29/5/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน
-
ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน
-
เตรียมเนื้อหาการสอน และสื่อต่างๆ
30/5/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า
-
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น . 2 และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
31/5/55
-
เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .5 ดูภาพรวมแล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียน  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
-
ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
-
ศึกษาพืพรรณภายในโรงเรียน
1/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน
-
เข้าสอนแทนนักเรียนชั้น .6 วิชาศิลปะ
-
เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
-
เข้าสอนแทนนักเรียนชั้น .2 วิชาวิทย์เสริม