วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน(สัปดาห์ที่ 11)

23/7/55
                                      วันนี้ ดีใจ ได้ออกค่ายวิทยาศาสตร์  เย้ๆๆ


                                           นี่ เจ้าแมลง ก็มีความสำคัญมากในระยบบนิเวศ น่ะ

                                                   มาวันนี้  ได้ความรู้ กลับ รร เพียบเลยค้า
24/7/55

-  รับนักเรียนหน้าโรงเรียน    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6   นักเรียนตั้งใจเรียนมาก ตอบคำถามจากผู้สอนได้
ตรวจการบ้านนักเรียน นักเรียนบางคนไม่ส่งงาน ผู้สอนทำการกล่วตักเตือน
 - ประชุมกีฬาอำเภอ กับ ผ. อ และคณะครู

25/7/55

- ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  มีการนำเสนอ สาระน่ารู้กับ วิทยาศาสตร์
-สอนนักเรียนชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจในการทดลอง   และสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง
-สอน ป .5 นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนดี   มีซักถามขณะครูสอน
26/7/55
-  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
- สอนนักเรียน ชั้น ม.2และนักเรียนชั้น ป.5  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนดี ส่งงานเรียบร้อยดี
- ตรวจการบ้าน และลงคะแนนนักเรียน
 27/7/55
กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น 2 โดยให้นักเรียนแบ่งกลุมทำการทดลอง
 - ร่วมกิจกรรมฝึกจริยธรรม

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน(สัปดาห์ที่ 10)

16/7/55

- ตรวจเวณรับผิดชอบตอนเช้า   นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 โดยเข้ากระบวนการสอนหลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
-
เข้าสอน ชั้น . 5  นักเรียนตั้งใจฟัง และมีการสนทนาโต้ตอบกับผู้สอนดี
- ส่งแผนการสอนกับอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์เสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติมบ้าง

17/7/55

-  รับนักเรียนหน้าโรงเรียน    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6   เรื่อง ระบบนิเศในโรงเรียน โดยให้นักเรียนสำรวจบริเวณพื้นที่โรงเรียน
ตรวจการบ้านนักเรียน นักเรียนบางคนไม่ส่งงาน ผู้สอนทำการกล่วตักเตือน
 - สรุป  สถิติประจำวัน

18/7/55

- ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  มีการนำเสนอ สาระน่ารู้กับ วิทยาศาสตร์
-สอนนักเรียนชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจในการทดลอง   และสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง
-สอน ป .5 นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนดี   มีซักถามขณะครูสอน
19/7/55
-  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
- สอนนักเรียน ชั้น ม.2และนักเรียนชั้น ป.5  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนดี ส่งงานเรียบร้อยดี

                                      กิจกรรม  สุขภาพ ฟันแข็งแรง 20/7/55
กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น 2 โดยให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และนำเสนอหน้าห้องเรียน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 9)
9/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา แต่ต้องตักเตือนเรื่องส่งงาน
-
สอนแทน ป.1 วิชาพละ
-  
สอนนักเรียนชั้น ป.5  นักเรียนตั้งใจเรียนมาก ขยันทำการบ้าน      คุมนักเรียนทำความสะอาด
10/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6  นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ และทำแบบทดสอบผ่าน เกณฑ์  90%
-
สอนแทนวิชา ประวัติศาสตร์ ป.6      นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดี
-
จัดห้องเรียนชั้น ป.5 เกี่ยวกับสมาชิกในห้อง เวณรับผิดชอบทำความสะอาด  ป้ายอาเซียน
-
สรุปสถิตินักเรียนประจำวัน
11/7/55
-   ตรวจเวณรับผิดชอบของนักเรียน   และทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
-
ช่วยงานวิชาการ
12/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น และ .2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
-
ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
-
ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน 
 13/7/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
-
ตรวจการบ้านนักเรียน
คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
- กิจกรรมฝึกจริยธรรม

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 8)
2/7/55
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2   ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาแต่ ต้องตักเตือนเรื่องการส่งการบ้าน
-
ตรวจการบ้านนักเรียน  สอนนักเรียนชั้น ป.5 นักเรียนตั้งใจเรียน ส่งงานครบเรียบร้อย
-
ตรวจการบ้าน ตรวจผลงานนักเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตพืช
3/7/55

- ยืนเวณประจำวันตอนเช้า รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ช่วยงานวิชาการสรุปสถิตินักเรียนประจำวัน
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6  นักเรียนมีความตั้งใจ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม พร้อมให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
-
คุมนักเรียนทำความสะอาด ติดตารางเวณประจำวัน จัดห้องเรียน
4/7/55

- ตรวจเวรทำความสะอาดบริเณตอนเช้า และทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
5/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
-
ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
-
ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
-
ประชุมเรื่องโครงการเพศศึกษารอบด้าน
 6/7/55 

- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
-
จัดห้องวิทยาศาสตร์
ร่วมกิจกรรมธรรมะ

นำเสนอผลงาน ป.6 เรื่องอาหาร
ป.5 ศึกษาวัฏจักรชีวิตพืช