วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน(สัปดาห์ที่ 10)

16/7/55

- ตรวจเวณรับผิดชอบตอนเช้า   นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 โดยเข้ากระบวนการสอนหลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
-
เข้าสอน ชั้น . 5  นักเรียนตั้งใจฟัง และมีการสนทนาโต้ตอบกับผู้สอนดี
- ส่งแผนการสอนกับอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์เสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติมบ้าง

17/7/55

-  รับนักเรียนหน้าโรงเรียน    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6   เรื่อง ระบบนิเศในโรงเรียน โดยให้นักเรียนสำรวจบริเวณพื้นที่โรงเรียน
ตรวจการบ้านนักเรียน นักเรียนบางคนไม่ส่งงาน ผู้สอนทำการกล่วตักเตือน
 - สรุป  สถิติประจำวัน

18/7/55

- ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  มีการนำเสนอ สาระน่ารู้กับ วิทยาศาสตร์
-สอนนักเรียนชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจในการทดลอง   และสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง
-สอน ป .5 นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนดี   มีซักถามขณะครูสอน
19/7/55
-  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
- สอนนักเรียน ชั้น ม.2และนักเรียนชั้น ป.5  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนดี ส่งงานเรียบร้อยดี

                                      กิจกรรม  สุขภาพ ฟันแข็งแรง 20/7/55
กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น 2 โดยให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และนำเสนอหน้าห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น