วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 9)
9/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา แต่ต้องตักเตือนเรื่องส่งงาน
-
สอนแทน ป.1 วิชาพละ
-  
สอนนักเรียนชั้น ป.5  นักเรียนตั้งใจเรียนมาก ขยันทำการบ้าน      คุมนักเรียนทำความสะอาด
10/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น .6  นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ และทำแบบทดสอบผ่าน เกณฑ์  90%
-
สอนแทนวิชา ประวัติศาสตร์ ป.6      นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดี
-
จัดห้องเรียนชั้น ป.5 เกี่ยวกับสมาชิกในห้อง เวณรับผิดชอบทำความสะอาด  ป้ายอาเซียน
-
สรุปสถิตินักเรียนประจำวัน
11/7/55
-   ตรวจเวณรับผิดชอบของนักเรียน   และทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
-
เข้าสอนนักเรียน ชั้น .2 และ .5 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
-
ช่วยงานวิชาการ
12/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น และ .2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
-
ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
-
ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน 
 13/7/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น .2 และ .6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
-
ตรวจการบ้านนักเรียน
คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
- กิจกรรมฝึกจริยธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น